Contract StallingDordrecht.nl

Contract StallingDordrecht.nl afdrukken

Op…………(dag)……….(maand)……….(Jaar) Zijn de volgende partijen:

1) StallingDordrecht.nl BV hierna te noemen: partij 1,  en
2) Naam………………………………………………………….
Adres+huisnummer………………………………………………………….
Postcode ………………. plaats …………………………………………….
Telefoonnummer……………………………..Fax nr…….………………..
E-Mail adres………………………………………………………………….
Soort object………………………………………………………………….
Kentekennummer van het object…………………………………………..
Chassisnummer van het object………………………………….…………
Rijbewijsnummer van partij 2…………………………………………..……
Polisnummer verzekering…………………………………………………..
Lengte van het object(registratiebewijs)……………………………………

hierna te noemen: partij 2, het volgende overeengekomen.

Stallingperiode

Artikel 1
1. Gedurende de periode van ……………….tot………………. wordt bovengenoemd te stallen object van partij 2 gestald op een door partij 1 aangewezen of aan te wijzen plaats.
2. De stalling van bovengenoemd object wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1jaar.
3. Het stallingcontract wordt, zonder opzegging als bedoeld in artikel3 sub a, stilzwijgend verlengd,wederom voor de duur van 1 jaar.

Stallingsom

Artikel 2
1. De stallingsom wordt berekend over de totale lengte van het object.
2. Per stallingperiode wordt de stallingsom bij vooruitbetaling voldaan.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden rente en kosten in rekening gebracht.
4. Recreatiestalling Dordrecht behoudt het recht om de prijs jaarlijks aan te passen aan het prijsindexcijfer van het CBS.

Beëindiging stallingcontract

Artikel3
Het stallingcontract wordt beëindigd:
a) Door schriftelijke opzegging door partij 2 uiterlijk 2 maanden voor afloop van de stallingperiode; indien de stallingovereenkomst door de eigenaar van het te stallen object voor afloop van het lopende stallingjaar wordt beëindigd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd.
b) Door opzegging door partij 1 indien: *Partij 2 zich niet houdt aan de in dit contract gestelde voorwaarden en verplichtingen. *Partij 1 om welke reden dan ook het uitoefenen van zijn bedrijf staakt.

Ophalen CQ wegbrengen.

Artikel 4
1. Partij 2 dient tenminste 24 uur voor de door hem gewenste ophaaldag dit: telefonisch, fax, e-mail, formulier, door te geven aan partij 1.
2. Voor de dag van terugbrengen geldt hetzelfde, indien dit nog niet bij het ophalen is doorgegeven.
3. Voor het halen en brengen geldt : eerste vier keer bij het stallingjaar inbegrepen, daarna betaald u het op dat moment geldende tarief (Euro 50,00 per keer) daarvoor ( halen en brengen is 1 keer ).
4. Bij het niet voldoen van de stallingsom heeft partij 1 het recht van retentie.

Stallingvoorwaarden.

Artikel 5
1. Partij 2 mag zichzelf nimmer de toegang verschaffen tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van partij 1.
2. Partij 2 mag nimmer, zonder begeleiding, zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen dan wel naar de stallingplaats terugbrengen.
3. Tijdens de stallingperiode mogen geen gevaarlijke en/of explosieve goederen in de caravan, camper, boot,vouwwagen achterblijven. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan is partij 1 gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving aan partij 2 de betreffende caravan, camper, boot, vouwwagen,te verwijderen. Dit betekent dat onder meer dat de gastank mee naar huis zal moeten alsook brandgevaarlijke materialen uit de caravan verwijderd dienen te worden. Dit geldt ook voor eventuele in het object aanwezige accu’s.
4. Het ophalen/wegbrengen geschiedt op de aangegeven openingstijden.
5. Bij het wegbrengen en het ophalen van het object wordt zowel schriftelijk als fotografisch de status van het te stallen object vastgelegd.
6. Om veiligheidsredenen is het verplicht een disselslot op de caravan of vouwwagen te voeren. Voor een camper en een auto dient een extra sleutel aan de stallinghouder in bewaring wordt gegeven.
7. Partij 2 verplicht zich jegens partij 1 het te stallen object voldoende verzekerd te hebben en  te houden.Een kopie van het bewijs van verzekering dient te worden overhandigd aan partij 1.
8. Verwisseling van eigendom van partij 2, het kenteken en/of andere voor partij 1 van belang zijnde omstandigheden dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan partij 1.

Vrijwaring.

Artikel 6
1. Partij 1 aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, door wie, hoe en gedurende welke periode dan ook veroorzaakt.
2. Partij 1 aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt bij het ophalen c.q. wegbrengen en stallen.
3. Partij 2 houdt zich volledig verantwoordelijk voor alle schade tengevolge van niet nakoming van dit contract en vrijwaart partij 1 tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst.
4. Partij 1 verplicht zich jegens partij 2 met de grootst mogelijke zorg de eigendom van partij 2 te stallen, verplaatsen enz. Door het ondertekenen van dit formulier komt tussen “StallingDordrecht.nl BV”en de eigenaar van het te stallen object een stallingovereenkomst tot stand. De laatstgenoemde verklaart hiermee tevens akkoord te gaan met de hiervoor genoemde stallingvoorwaarden.

 

Aldus opgemaakt in duplo, Dordrecht,  .……………….(dag)………………..(maand)………………..(Jaar)

StallingDordrecht.nl BV  (partij 1)  ……………………………………….  (partij 2) ………………………………………………………….

 

(handtekening)                                              (handtekening)